Jesteś w:

Formularz wyszukiwania

STATUT

STATUT
Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne

§ 1
LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK PIĘKNYCH, w skrócie LUBELSKA ZACHĘTA zwane w dalszej części TOWARZYSTWEM zrzesza artystów i miłośników sztuk plastycznych działających na rzecz krzewienia sztuk pięknych oraz ochrony praw polskich artystów.

§ 2
Towarzystwo posiada osobowość prawną.

§ 3
Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej oraz zagranica. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Lublin.

§ 4
Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych, międzynarodowych organizacji społecznych o podobnych celach działania.

§ 5
Towarzystwo opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia spraw organizacyjnych może zatrudniać pracowników.

§ 6
Towarzystwo ma prawo używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ II
Cele Towarzystwa i formy ich realizacji

§ 7
Celem Towarzystwa jest:
1) popularyzacja w społeczeństwie dokonań polskich artystów w dziedzinie kultury i sztuki;
2) integrowanie działalności artystów i miłośników sztuk wizualnych na rzecz krzewienia sztuk pięknych;
3) zapewnienie pomocy artystom polskim w zakresie ochrony ich praw;
4) zapewnienie pomocy społecznej artystom polskim;
5) prowadzenie i popieranie badań naukowych w zakresie sztuk wizualnych, architektury, wzornictwa i rzemiosła artystycznego;
6) działalność w obszarze przemysłów kreatywnych i branży twórczej.

§ 8
1) Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:
- popularyzację dorobku polskich artystów poprzez organizowanie wystaw;
- prowadzenie badań naukowych;
- organizację konferencji, seminariów, sympozjów i konkursów;
- tworzenie kolekcji dzieł sztuki;
- prowadzenie galerii i salonów wystawienniczych;
- współdziałanie ze środowiskami twórczymi, organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, w tym Unii Europejskiej oraz organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego;
- udzielanie pomocy socjalnej artystom polskim;
- prowadzenie działalności wydawniczej;
- organizowanie aukcji sztuki.
2) Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, w rozmiarach służących realizacji celów określonych w § 7, w zakresie: działalności wydawniczej (PKD 22.1); sprzedaży detalicznej realizowanej przez handlowe galerie artystyczne (PKD 52.48 G); sprzedaży antyków (PKD 52.50.Z).

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9
1) Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
a) członków zwyczajnych
b) członków wspierających
c) członków honorowych.
2) Członkami Towarzystwa mogą być cudzoziemcy zarówno posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i cudzoziemcy nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 10
Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.

§ 11
Przyjmowanie członków zwyczajnych następuje na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa, powziętej na podstawie deklaracji złożonej przez zainteresowaną osobę, przy poparciu co najmniej dwóch członków Towarzystwa.
Szczegółowy tryb przyjmowania członków określa regulamin członkowski uchwalony przez Zarząd.


§ 12
Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają czynne i bierne prawo wyborcze, mogą uczestniczyć we wszelkich formach działalności Towarzystwa.

§ 13
Do obowiązków członków zwyczajnych należy:
1) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa
2) branie czynnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa
3) opłacanie składek członkowskich.

§ 14
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca na rzecz Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swego przedstawiciela.


§ 15
1) Członek wspierający ma wszelkie prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
2) Do obowiązków członków wspierających należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa
b) branie udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa
c) opłacanie składek członkowskich

§ 16
Przyjęcie członka wspierającego następuje na podstawie uchwały Zarządu po złożeniu przez zainteresowanego deklaracji - członka wspierającego.

§ 17
1) Członkostwo honorowe nadaje Zjazd Członków na wniosek Zarządu Towarzystwa. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego, a nadto zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.
2) Do obowiązków członków honorowych należy:
a) przestrzeganie statutu i uchwał władz Towarzystwa;
b) branie udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.

§ 18
Utrata członkostwa następuje w wyniku:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi na piśmie lub zgłoszonego Zarządowi w drodze elektronicznej
2) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu niepłacenia składek członkowskich przez członków zwyczajnych przez okres 1- roku;
3) wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu rażącego naruszania zasad statutowych Towarzystwa;
4) utraty przez osobę fizyczna zdolności do czynności prawnych lub pozbawienie takiej osoby praw publicznych;
5) utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

§ 19
Od uchwały w sprawach członkowskich (nie przyjęcie, skreślenie, wykluczenie) zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zjazdu Członków w terminie miesiąca od daty doręczenia odpisu uchwały.

ROZDZIAŁ IV
Władze Towarzystwa

§ 21
Władzami Towarzystwa są:
1) Zjazd Członków
2) Zarząd
3) Komisja Rewizyjna.

§ 22
Kadencja władz Towarzystwa trwa 4 lata.

§ 23
Uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków tych władz o ile statut nie stanowi inaczej.

§ 24
W przypadku ustąpienia bądź braku możliwości sprawowania funkcji we władzach Towarzystwa, skład osobowy uzupełnia się spośród osób kandydujących do tych władz w kolejności otrzymanych głosów.

ROZDZIAŁ V
Zjazd Członków Towarzystwa

§ 25
Zjazd Członków Towarzystwa jest najwyższą władzą Towarzystwa i uczestniczą w nim wszyscy członkowie Towarzystwa, przy czym członkowie wspierający nie mogą uczestniczyć w podejmowaniu uchwał w sprawach dotyczących wyborów władz. Zjazd Członków może być zwyczajny bądź nadzwyczajny.

§ 26
Zwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa odbywa się raz na cztery lata jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

§ 27
Do kompetencji Zjazdu Członków Towarzystwa należy:
1) określanie kierunków działalności Towarzystwa
2) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
3) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi
4) wybór władz Towarzystwa
a) Prezesa Zarządu
b) 3-5 członków Zarządu
c) 3-5 członków Rewizyjnej
5) uchwalenie wysokości wpisowego oraz składki członkowskiej
6) uchwalenie regulaminu Zjazdu Członków Towarzystwa
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich
8) nadawanie godności członka honorowego
9) uchwalanie zmian w statucie
10) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa.

§ 28
Nadzwyczajny Zjazd Członków Towarzystwa może odbyć się w każdym czasie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności w przypadku o którym mowa w § 27 pkt 7 niniejszego statutu. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej lub 1/3 zwyczajnych członków Towarzystwa.
Nadzwyczajny Zjazd Członków obraduje i podejmuje uchwały tylko w sprawach, dla których został zwołany.

ROZDZIAŁ VI
Zarząd

§ 29
1) Na pierwszym po wyborach posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: wiceprezesa Towarzystwa, sekretarza oraz skarbnika, którzy wspólnie z prezesem tworzą prezydium Zarządu.
2) Członkiem Zarządu może zostać osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 30
1) Posiedzenie Zarządu zwołuje sekretarz co najmniej raz na kwartał. Tryb i sposób działania określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
2) Protokoły z posiedzeń Zarządu podpisuje protokolant i przewodniczący.

§ 31
1) Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz;
b) kierowanie bieżącą działalnością Towarzystwa;
c) wykonywanie uchwał Zjazdu Członków;
d) powoływanie zespołów, komisji dla usprawnienia swojej działalności;
e) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych dla Zjazdu Członków;
f) zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;
g) podejmowanie uchwał o nabywaniu bądź zbywaniu nieruchomości;
h) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich;
i) współpraca ze związkami twórczymi, organizacjami krajowymi i zagranicznymi, organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego;
j) zwoływanie Zjazdu Członków zgodnie ze statutem.
2) Składanie oświadczeń woli, zaciąganie zobowiązań i podpisywanie pism - w zakresie praw i obowiązków majątkowych - w imieniu Towarzystwa wymaga współdziałania dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu lub wiceprezesa Towarzystwa. W sprawach nie wchodzących do zakresu praw i obowiązków majątkowych Towarzystwo może reprezentować każdy z członków Zarządu samodzielnie.

ROZDZIAŁ VII
Komisja Rewizyjna

§ 32
1) Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli odrębnym od Zarządu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej, którego członkowie:
a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2) Komisja Rewizyjna na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 33
1) Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu zarządu z głosem doradczym.
2) Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we Władzach Stowarzyszenia, a także nie mogą:
a) pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z członkami Zarządu,
b) być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej
c) otrzymywać z tytułu członkostwa w Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. "o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi"

§ 34
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie całokształtu działalności Towarzystwa
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonej kontroli
3) przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności Zjazdowi Członków.

ROZDZIAŁ VIII
Majątek Towarzystwa

§ 35
Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
Źródłem powstania majątku Towarzystwa są:
1) wpisowe i składki członkowskie;
2) darowizny, zapisy, spadki;
3) dotacje i subwencje;
4) dochody i nieruchomości;
5) dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa.
Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym Towarzystwa.
Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 35a
1) Kolekcja zakupiona ze środków finansowych ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, będąca jednocześnie majątkiem Towarzystwa:
a) nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia dla pożyczek lub podjętych zobowiązań Towarzystwa;
b) nie może przechodzić na własność innych podmiotów bez uprzedniej zgody ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
2) W przypadku zamiaru rozwiązania lub zakończenia działalności Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania zakupów majątkowych, stanowiących kolekcję sztuki zakupioną ze środków finansowych ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, do instytucji kultury działającej w podobnym obszarze w regionie lub w kraju, w porozumieniu z tym ministrem oraz organem sprawującym nadzór.
3) W przypadku zamiaru rozwiązania lub zakończenia działalności Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania zakupów majątkowych, stanowiących kolekcję sztuki zakupioną ze środków finansowych gminy Lublin, do instytucji kultury działającej w na podobnym obszarze w porozumieniu z gminą Lublin.

§ 36
1) Majątek i dochody Towarzystwa mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację statutowych celów Towarzystwa.
2) Cały dochód Towarzystwa przeznacza się na realizację celów statutowych.
3) Działalność gospodarcza Towarzystwa może być prowadzona jedynie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

§ 37
Towarzystwo nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem w stosunku do członków Towarzystwa, członków władz Towarzystwa, pracowników oraz osób, z którymi członkowie Towarzystwa, członkowie władz i pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywać składników majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeśli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątek na rzecz członków, członków władz lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
4) zakupywać na szczególnych zasadach towary, w tym dzieła sztuki, lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie władz Towarzystwa lub jego pracownicy oraz ich osoby bliskie na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

ROZDZIAŁ IX
Przepisy końcowe

§ 38
1) Uchwały Zjazdu Członków Towarzystwa w sprawie zmian statutu, rozwiązania Towarzystwa zapadają większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania (quorum).
2) W przypadku braku quorum Zjazd Członków Towarzystwa władny jest podjąć uchwały, o których mowa w ust.1, bez względu na ilość obecnych osób uprawnionych w drugim terminie, który może być zwołany nie wcześniej niż po upływie 1 godziny od rozpoczęcia Zjazdu.

§ 39
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Zjazd Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa. W przypadku gdy w uchwale o rozwiązaniu Towarzystwa nie wskazano likwidatorów, likwidatorami są wszyscy członkowie Zarządu.
 

 

Lubelskie Towarzystwo
Zachęty Sztuk Pięknych

 ul. Ks. J. Popiełuszki 5, 20-052 Lublin

tel: 0 605 616 123

email: info(at)zacheta.lublin.pl

 

NIP: 712-29-78-644

nr konta: 06 1020 3150 0000 3002 0037 2458